Home Bedrijfsinformatie Verhuurservice Installatieservice Onderhoudsservice Lampenservice Advies Calculator Contact
 
 
Producten
Aanbiedingen
Elektrische Baseline Schermen
Elektrische Highline Schermen
Elektrische Cinemaline Schermen
Elektrische Spanschermen
Handmatige Schermen
Doorzicht schermen
Fast Foldable Schermen
Spanschermen
Vloerschermen
Statiefschermen
Tafelschermen
Slimboard
Projectieverf
Beamers
Beamer Toebehoor
Beugels
Multimedia kabels
Snuffelhoek OP=OP
Extra
Verzendingen
Retourzending
Veelgestelde vragen
Algemene Voorwaarden
Verhuur Voorwaarden
Privacy verklaring
Vacatures

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Verhuur Voorwaarden

Huurvoorwaarden

Artikel 1 Huur voorwaarden
De gehuurde apparatuur is en blijft eigendom van Projectieschermen.net, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Projectieschermen.net. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Artikel 2 Borg
Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Artikel 3 Verlenging
Voor afloop van de huurperiode dient u contact met ons op te nemen, om te vernemen of u de huurperiode kunt verlengen.

Artikel 4 Legitimatieplicht bij ophalen / afleveren apparatuur
Bij het afhalen of afleveren van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

Artikel 5 Betaling
Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoop facturen contant, per telefonische overboeking of op basis van betaling vooraf te worden betaald. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Projectieschermen.net het recht u over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor uw rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van euro 125,- (honderd vijfentwintig euro).

Artikel 6 Verpakkingsmateriaal
Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Projectieschermen.net. Dit is door middel van stickers vermeld op het verpakkingsmateriaal. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal bij retournering van de apparatuur na beëindiging van de huurovereenkomst, zal Projectieschermen.net u de werkelijke kosten in rekening brengen per artikel waarvan de verpakking ontbreekt.

Artikel 7 Annulering van de huurovereenkomst
Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de begindatum van de huurperiode dient 50% van de huurprijs te worden voldaan. Wanneer de annulering 24 uur voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt zal 100% van de totale huursommen worden doorberekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursommen over 8 weken bedragen. Installatiekosten worden berekend voor zover deze door Projectieschermen.net zijn uitgevoerd.

Artikel 8 Teruggave van de apparatuur
Indien bij de dé-installatie en / of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en / of reiniging werkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Projectieschermen.net is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan. Alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval, ondeugdelijke werking van de apparatuur, vertraging in de aflevering of door het achterwege blijven van de aflevering.
Laat de gehuurde apparatuur nooit onbewaakt! Laat de gehuurde apparatuur nooit in de auto liggen! U bent zelf aansprakelijk bij diefstal of beschadiging!

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of accessoires, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden. De huurder dient zelf een passende verzekering hiervoor af te sluiten. In geval van diefstal en/of vermissing dient ten allen tijde een proces verbaal te worden overlegd. Projectieschermen.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires door welke oorzaak dan ook.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging
Indien u niet behoorlijk of niet tijdig betaalt en / of u niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met Projectieschermen.net en / of in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling of beslaglegging en / of uw onderneming (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en / of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan Projectieschermen.net heeft meegedeeld, is Projectieschermen.net gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is Projectieschermen.net gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door Projectieschermen.net aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan Projectieschermen.net de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huur termijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

Artikel 11 Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 19% BTW. De prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt minimaal 24 uur in rekening gebracht. De gehuurde beamer kan de dag van de huurperiode tussen 8:00 en 8:30 uur worden opgehaald en moet de dag na de huurperiode tussen 08:00 en 8:30 uur terugbezorgd worden bij Projectieschermen.net.

Artikel 12 Transport
Wanneer de huurder kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per koerier, zal Projectieschermen.net zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. Projectieschermen.net kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de koerier.

Artikel 13 Borgsom
Een vastgestelde borgsom dient bij het afhalen van de apparatuur te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur, accessoires of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.
Voor bedrijven is betaling op rekening niet mogelijk. Voor particulieren geldt dat de huur contant dient te worden betaald bij afhalen of vooruitbetaald per bank.


Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 Januari 2005