Home Bedrijfsinformatie Verhuurservice Installatieservice Onderhoudsservice Lampenservice Advies Calculator Contact
 
 
Producten
Aanbiedingen
Elektrische Baseline Schermen
Elektrische Highline Schermen
Elektrische Cinemaline Schermen
Elektrische Spanschermen
Handmatige Schermen
Doorzicht schermen
Fast Foldable Schermen
Spanschermen
Vloerschermen
Statiefschermen
Tafelschermen
Slimboard
Projectieverf
Beamers
Beamer Toebehoor
Beugels
Multimedia kabels
Snuffelhoek OP=OP
Extra
Verzendingen
Retourzending
Veelgestelde vragen
Algemene Voorwaarden
Verhuur Voorwaarden
Privacy verklaring
Vacatures

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van alle producten van Projectieschermen.net
  2. Naast deze algemene voor waarden kan Projectieschermen.net aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op een bepaald product, de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
  3. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Projectieschermen.net niet geaccepteerd.
  4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijde telefonisch aan te vragen bij Projectieschermen.net
  5. Projectieschermen.net houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
  6. Projectieschermen.net valt onder de rechtspersoon Kracht interim

Artikel 2 Offertes
  1. Alle offertes opgesteld door Projectieschermen.net zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  2. Prijsvermeldingen op de Projectieschermen.net internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
  1. Overeenkomsten met Projectieschermen.net komen pas dan tot stand wanneer Projectieschermen.net een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Projectieschermen.net heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Projectieschermen.net internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 5 Prijzen en betaling
  1. De artikelen van Projectieschermen.net worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Projectieschermen.net.
  2. De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
  3. Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Projectieschermen.net geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk of telefonisch anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Projectieschermen.net gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van euro 250,00.
  4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  5. Bij niet tijdige betaling geeft Projectieschermen.net het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
  6. Projectieschermen.net is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Projectieschermen.net te verrichten prestaties.
  7. Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Projectieschermen.net verrekening van facturen toe te passen.
  8. Door Projectieschermen.net in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
  9. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending, aflevering en annuleringen
  1. De goederen reizen voor risico van de afnemer vanaf de vestiging van Projectieschermen.net.
  2. Projectieschermen.net is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
  3. Indien een klant zijn bestelling annuleert is Projectieschermen.net gerechtigd alle gemaakte kosten door te berekenen aan de klant.
  4. Indien een klant zijn bestelling annuleert berekent Projectieschermen.net naast de mogelijk gemaakte kosten Euro 10,00 annuleringskosten.
  5. Een klant kan niet eenzijdig beslissen zijn bestelling te annuleren, dit kan alleen in overleg met Projectieschermen.net.
  6. Indien een klant zijn bestelling annuleert en de bestelling is al bezorgd, dan mag de klant niet zelf de bestelling terug sturen. De bestelling kan alleen geretourneerd worden in overleg en/of door Projectieschermen.net.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  1. Projectieschermen.net behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Projectieschermen.net aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, evenals van eventuele vorderingen voor door Projectieschermen.net ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en wat Projectieschermen.net van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Projectieschermen.net en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
  1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Projectieschermen.net is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
  2. Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Projectieschermen.net of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
  1. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Projectieschermen.net. Na het verstrijken van deze termijn wordt Projectieschermen.net geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Projectieschermen.net er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
  2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  3. Indien een reclame door Projectieschermen.net gegrond wordt bevonden, kan Projectieschermen.net overgaan tot het volgende:
   1. De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
   2. Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Projectieschermen.net worden afgegeven.
   3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
  4. De afnemer dient in alle gevallen Projectieschermen.net drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
  5. Producten waarvan het garantiezegel is verbroken kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie
  1. Projectieschermen.net verleent altijd op door haar geleverde artikelen garantie, waarbij de duur van de garantie afhangt van het product en daar altijd bij vermeld wordt. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal 7 dagen, mits deze op afstand gekocht zijn. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
  2. Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier voor retourzendingen".
  3. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Projectieschermen.net op te geven adres.
  4. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
   1. Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
   2. Indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het garantiezegel en/of serienummer.
   3. Indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Projectieschermen.net zijn verricht.
   4. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
   5. Indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
   6. Indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
   7. Indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Projectieschermen.net echter geen defect geconstateerd kan worden.
   8. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of drivesoftware.
  5. Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
  6. Indien een aangekocht product fabrieksgarantie heeft en de betreffende fabrikant failliet is gegaan en/of geen garantie meer kan bieden is Projectieschermen.net niet aansprakelijk te stellen voor de garantie van deze producten. Wel zal normaliter in een dergelijke situatie een oplossing gezocht worden.

Artikel 11 Handelsmerk
  1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Projectieschermen.net afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Projectieschermen.net blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
  2. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Projectieschermen.net in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Projectieschermen.net niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Projectieschermen.net.
  3. De afnemer vrijwaart Projectieschermen.net te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen
  1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 Januari 2005